Skip to content

Om kiropraktik

_DSC6314Kiropraktik är ett verksamhetsområde som avser diagnostik, förebyggande och behandling av funktionella besvär i rörelseapparaten.

För att korrigera störningar i leders rörlighet använder kiropraktorn olika manuella metoder såsom manipulation och mobilisering samt töjning och andra muskeltekniker. Vid behov kompletteras behandlingen med andra behandlingsmetoder, som t ex Dry Needling/Tejp.

En kiropraktor arbetar också med rådgivning om träning och arbetsställningar. Kiropraktik samverkar med andra vårdspecialiteter på problemområden som ligger utanför de kiropraktiska.

Kiropraktik som verksamhetsområde formulerades av kanadensaren D.D. Palmer i Davenport, USA 1895. Två år senare grundade han där den första skolan för kiropraktorer.
Idag finns 25 högskolor lokaliserade i Australien, Danmark, England, Frankrike, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA. För närvarande finns cirka 60.000 högskoleutbildade kiropraktorer fördelade på 77 länder runt om i världen.

De högskoleutbildade kiropraktorerna är organiserade i nationella yrkesförbund, som är medlemmar i regionala organisationer, som European Chiropractors Union (ECU)och World Federation of Chiropratic (WFC). WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap, Council of International Organisations for Medical Science (CIOMS).

_DSC6301Legitimation för yrket finns i 26 länder. Bland annat i Australien, Danmark, Island, Hong Kong, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika och USA.
Denna reglering uppställer krav på utbildning för behörighet och fastställer kiropraktorns roll som primär vårdinstans. I många av dessa länder ersätts behandling hos kiropraktor av offentliga försäkringssystem.

Legitimation för högskoleutbildade kiropraktorer infördes i Sverige 1989. Följande utbildningskrav fanns för att kunna erhålla legitimation som kiropraktor:
– Gymnasieexamen med naturvetenskaplig behörighet, för svenska studenter.
– Utbildningslängd på fem akademiska år, plus ettårig AT-tjänstgöring i Sverige.
– Erlagd examen vid någon av de av Socialstyrelsen godkända utländska högskolorna.

 

_DSC6305I Sverige finns i dagsläget många aktiva legitimerade kiropraktorer.
Av dessa är ca 200 organiserade i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR).
Medlemmar i LKR har en internationellt erkänd, akademisk utbildning och tillgång till en rik internationell samverkan av vidareutbildning och forskning.
LKR har som främsta funktion att verka för upprätthållande av en ansvarskännande och yrkesskicklig kår av kiropraktorer.
– En legitimerad kiropraktor utbildad vid en ackrediterad utländsk skola har en högskoleutbildning på motsvarande magisternivå (Master of Science) d v s 5 års heltidsstudier.
– En kiropraktor arbetar med belastningsrelaterade besvär.
– Behandlingsmetoden baseras idag på naturvetenskaplig forskning.
– Kiropraktisk forskning är publicerad i indexerade publikationer (SPINE, BMJ, etc).
– Kiropraktisk behandling har mycket låg biverkningsfrekvens.
– Kiropraktisk behandling har mycket hög patienttillfredsställelse.
– Ca 2/3 av Sveriges legitimerade kiropraktorer från ackrediterad utländsk skola, har idag i någon omfattning vårdavtal med sjukvårdshuvudman.

_DSC6317Kiropraktik i sjukvården?

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) utkom med ”akut rygg- och nacksmärta” år 2001 där det noterades att kiropraktor forskningen utvecklats starkt de senaste 10 åren då förra rapporten kom. Forskningen är av god kvalitet och visar att kiropraktik är effektiv vid ryggbesvär.
I de allmänna vårdriktlinjerna för omhändertagande av akuta ländryggsbesvär, som tagits fram i USA (Agency For Health Care Planning and Research), fastställs att manipulationsbehandling är den behandlingsmetod som har den bäst dokumenterade effekten. Kiropraktorer är utbildade för att kunna ställa en medicinsk differentialdiagnos, göra en specialistbedömning av rörelseapparatens funktion samt att utföra en fysikalisk behandling, med betoning på manuella metoder. Patienten får direkt en specialistbedömning och en efterföljande behandling.
Behandlingen omprövas vid varje besök av praktikern varför behandlingen avbryts i ett tidigt skede om inga resultat uppnås eller ytterligare utredning behövs.
Vi arbetar med få kostsamma medicinsk-tekniska utredningar och förskriver ingen farmaka, och vi har ej heller tillgång till sjukskrivningsrätt. Sammantaget gör detta att vi är ett kostnadseffektivt vårdalternativ.

Sjukvården i västvärlden befinner sig i en kostnadskris

Några av problemen är:
– snabbt ökande kostnader för sjukvårdstjänster
– behov av ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av många sjukvårdsgrupper
– behov av ett mer effektivt utnyttjande av sjukvårdsteknologi.

Sjukvårdsmyndigheters mål blir därför bland andra:
– utgiftskontroll – betoning på resultat av sjukvårdstjänster
– styrande av sjukvårdsmedel till tjänster med bevisad kostnadseffektivitet.

_DSC6307Kiropraktisk vård har flera fördelar i detta sammanhang:
– En legitimerad kiropraktor är utbildad för en roll som primärvårdgivare, d v s utbildad för både medicinsk diagnos och behandling. Han är dessutom specialist på rörelseapparatens sjukdomar, med betoning på funktionella besvär.
Detta medför att patienten får en specialistdiagnos och en omedelbart insatt behandling. Behandlingen följs kontinuerligt upp och kan ändras eller avbrytas vid behov. Ställningstagande till kompletterande undersökning/bedömning görs också kontinuerligt.
Utdragna behandlingsperioder är därför ovanliga.
– Manipulationsbehandling, särskilt i kiropraktiskt utförande, har i studier (Manga 1993, 1998) visat sig ge bättre effekt än de traditionella alternativen. Det har dessutom visat sig att vårdresultatet efter kiropraktisk behandling ger längre varaktighet (Meade 1991,1995). Värdet av manipulationsbehandling framkommer även i de vårdriktlinjer för akuta ländryggsbesvär, som tagits fram i USA och England (AHCPR, USA; CSAG, Engl), vilka ligger tillgrund för Danska MTV ”Ont i ryggen”.

I de allmänna vårdriktlinjerna (2003) för omhändertagande av akuta besvär från rörelseapparaten som tagits fram i Australien – Australian Acute Musculoskeletal Pain Guidlines Group, fastställdes att manipulationsbehandling är en evidensbaserad och effektiv behandlingsmetod för akuta besvär från rörelseapparaten. För att läsa rapporten i sin helhet gå till www.nhmrc.gov.au

– Specialistbedömningen och behandlingsmetoden är inriktade på snabb aktivering som gör att kostnader för produktionsbortfall och sjukförsäkring hålls nere. En kiropraktor arbetar främst med en klinisk diagnos varför kostnader för medicinsk-teknisk utredning är låga.
En kiropraktor arbetar dessutom utan förskrivning av farmaka.

– Manipulationsbehandling utförd av en utbildad terapeut efter en fördjupad diagnos är en säkrare behandlingsmetod än det medicinska alternativet, farmaka (Dabbs, Lauretti. JMPT 1995:8).
Leg kiropraktorer med utländsk examen är den enda yrkesgrupp i Sverige som i sin grundutbildning är tränad för medicinsk diagnostik, biomekanisk funktionsdiagnostik och manipulationsbehandling.

– Kvaliteten i kiropraktisk vård har granskats i Sverige vid två tillfällen, Sörmland -93 och Stockholm -95.
Vid båda dessa tillfällen har patienternas tillfredsställelse med vården varit mycket hög. Patienttillfredsställelse anses vara en viktig vårdresultatsindikator (Manga, 1993, 1998).

– Kostnadseffektiviteten för kiropraktisk omhändertagande av problem från rörelseapparaten har visats i flera studier (Manga (1993, 1998), Smith M, Stano M. (1996, 1997)).

Referenser

Ondt i ryggen: forekomst, behandling og forebyggelse i et MTV-perspektiv (Medicinsk Teknologivurdering Serie B 1999;1(1))

Manga P Angus D (1993) Enhanced Chiropractic Coverage Under OHIP as a Means of Reducing Health Care Costs, Attaining Better Health Outcomes and Improving the Public`s Access to Cost-Effective Health Services, University of Ottawa, Ontario, Canada
Manga P Angus D et al (1998) The Effectiveness and Cost Effectiveness of Chiropractic Management of Low-Back Pain, Pran Manga and Associates, University of Ottawa, Ontario, Canada
Meade TW, Dyer S et al (1990) Low-Back Pain of Mechanical Origin: Randomised Comparison of Chiropractic and Hospital Outpatient Treatments, BMJ 300: 1431-1437
Meade TW, Dyer S et al (1995) Randomised Comparison of Chiropractic and Hospital Outpatient Management for Low-Back Pain: Results from Extended Follow-Up, BMJ 311:349
Dabbs V, Lauretti WJ A risk assessment of cervical manipulation vs. NSAIDs for the treatment of neck pain. J Manipulative Physiol Ther 1995 Oct;18(8):530-6
Leboeuf-Yde C et al, Side effects of chiropractic treatment: a prospective study. J Manipulative Physiol Ther. 1997 Oct;20(8):511-5. PMID: 9345679; UI: 98005569
Senstad O et al, Side-effects of chiropractic spinal manipulation: types frequency, discomfort and course. Scand J Prim Health Care. 1996 Mar;14(1):50-3. PMID: 8725094; UI: 96290151 Klougart N, Leboeuf-Yde C, Rasmussen LR. Safety in chiropractic practice, Part I; The occurrence of cerebrovascular accidents after manipulation to the neck in Denmark from 1978-1988. J Manipulative Physiol Ther 1996 Jul-Aug;19(6):371-7
Smith M, Stano M. (1997) Cost and Recurrences of Chiropractic snd Medical Episodes of Low-Back Care, J Manipulative Physiological Therapy 20(1), 5-12.
US Department of Health and Human Services Public Health Service, Agency of Health Care Planning and Research Clinical Practice Guidelines, 1994 Clinical Standards Advisory Group, 1994.